Flat Stem Nail Brush(E08B)


 13/80/..
 Length

36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59